Hoàn thành bài test sau để tự kiểm tra và chuẩn đoán sơ bộ tình trạng răng miệng của mình bạn nhé!

1.

tình trạng bề mặt răng của bạn như thế nào?

 
 
 
 
 

2.

TÌNH TRẠNG HÀM CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

*Thả lỏng cơ mặt để thực hiện bước kiểm tra này

 
 
 

Question 1 of 2